تدوین رویه برنامه‌ریزی تعمیرات، نگهداری قابلیت اطمینان محور (RCM) در شبکه انتقال و فوق توزیع و توسعه نرم افزار سبا برای مطالعات RCM

Title: Design of Reliability centered Maintenance (RCM) Procedure in Transmission & Subtransmission Network and Development of Saba Software for RCM
Author: Niki Moslemi, Hadi Khatibzadeh-Azad, Davood Jalali, Saeed Salimi, Jafar Abbasi, Hamid Danayee, Javad Nezafat Namini
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-830-PSYPN12-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.135