مطالعه و امکان سنجی ساخت سلول آزمایشگاهی آلتراباتری (باتری سرب اسیدی پیشرفته)