رصد فناوری‌های نوسازی تجهیزات الکتریکی نیروگاه‌ها و ارائه برنامه عملیاتی نوسازی نیروگاه‌های داخل کشور

Title: Technology Review of Power Plant Electric Apparatus Rehabilitation
Author: Arsalan Hekmati
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-871-PETPN16-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.137