آزمون‌های شتاب‌دهی‌شده خزش بر روی پیل‌های سوختی اکسید جامد توسعه داده‌شده در پژوهشگاه نیرو با هدف بهبود دوام

Title: Accelerated creep test on NRI solid oxide fuel cells to enhance their reliability
Author: Hamid Abdoli, Farid Salari
Pub,: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2022
کد ثبت گزارش: NRI-ER-994-PNEPN20-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.138