مطالعات قابلیت اطمینان سامانه‌های انتقال توان با ظرفیت بالا

Title: Reliability studies of high capacity power transmission systems
Authors: Javad Nezafat Namini, Mostafa Kazemi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2022
کد ثبت گزارش: NRI-ER-929-PPBPN02-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.139