برونداد تخصصی گروه پژوهشی پایش و کنترل؛ زمستان 1401، شماره 3