برونداد تخصصی گروه پژوهشی پایش و کنترل؛ زمستان 1395، شماره 2