برونداد تخصصی گروه پژوهشی پایش و کنترل؛ پاییز 1394، شماره 1