طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پایایی تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‌دهی اطلاعات و شاخص‌های پایایی در بخش انتقال

Title: Designing a comprehensive information system to meet the information needs of equipment reliability models and designing an appropriate information workflow for reporting information and reliability indicators in the transmission sector
Authors: Javad Nezafat Namini, Mahmoud Fotouhi Firoozabad, Moein Moeini Eghtaei
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2018
کد ثبت: NRI-ER-894-PPBPN04-1-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.141