طراحی و پیش‌راه‌اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی و فرایند

Title: Design and commissioning of a chemical and process research laboratory
Authors: Amirhossein Khalili-Garakani, Amirhossein Khalili-Garakani, Afsaneh Larimi, Zeinab Norouzi, Abbas Yousefpour, Morteza Faghihi, Aliakbar Asgharinezhad, Mohsen Esmaeilpour, Soheila Dalirian
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-867-PPCPN 39-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.142