مطالعات امکان سنجی بهره‌برداری از منابع انرژی زمین گرمایی موجود در چاه‌های متروکه نفت و گاز کشور (تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد سیستم تولید همزمان توان و آب شیرین از منابع زمین گرمایی موجود در چاه‌های متروکۀنفت و گاز)

Title: Feasibility Studies of Geothermal Energy Exploitation of Abandoned Oil and Gas Wells in Iran
Author: Davar Ebrahimi, Javad Nouraliee, Mohammad Reza Kolahi and Mohammad Hasan Javadi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-775-PEPN18-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.146