ارائه مدلی برای پیش بینی بار بلند مدت و میان مدت برمبنای یادگیری عمیق با در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت

Title: Developing a deep learning-based model for long- and mid-term load forecasting considering uncertainty resources
Author: Masoumeh Rostam Niakan Kalhori, Masoud Hasani and Mesbaholdin Salami
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-886-UPEPN01-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.147