طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ترانسفورماتور الکترونیک قدرت با توان 5 کیلوولت آمپر

Title: Design, simulation and instruction of a 5KVAR laboratory Power electronic Transformer
Authoir: Mehdi Babaei Rokni, Mohammad Marami Saran, Nasim Rashidi Rad, Mehdi Partovifar and Hamidreza Hafezi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-660-PIEPN16-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.154