تحلیل تأثیر مدیریت سمت تقاضا بر تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع

کد ثبت گزارش: NRI-ER-815-PDPN15-4-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.156