شناسایی شاخص‏‌های بهره‌‏وری عملکردی و پیاده‌‏سازی داشبورد شاخص‏‌های منتخب در سه سطح حاکمیتی، بنگاه‏داری و عملیاتی بخش توزیع برق ایران

Title: Recognition of performance efficiency indicators and implementation of the dashboard of selected indicators at three levels of government,corporate and operation of Iran's electricity distribution sector
Authors: Ladan Khorsand Safaei- Masoud Kasrainejad- Mahsa Asgar Shahbazi- Mojtaba Rafei
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-742-PDPN18-4-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.159