تدوین سند راهبردی و نقشه راه ساخت داخل مواد و قطعات نیروگاهی

Title: Compilation strategic document and roadmap for interior construction of power plant materials and parts
Authors: Saeid Sahmani and Saeed Nouri Hosseinabadi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-748-PDTPN02-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.160