طراحی موتور سنکرون رلوکتانسی با آهنربای دائم کمکی و ساخت مدارات الکترونیک قدرت ، بورد حسگر و فیلتر، و سخت افزار کنترل درایو

Title: Evaluating the design of the permanent magnet-assisted synchronous motors and 3 kW Sample prototyping
Authors: Alireza Ghaempanah and Gholam-reza Arab Markadeh
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-803-PETPN12-2-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.162