امکان سنجی و تدوین دانش فنی طراحی، ساخت و به‌کارگیری راکتور هموارساز در پست‌های HVDC

Title: Feasibility study and developing technological design know-how, construction and operational knowledge of executing smoothing reactors in HVDC substations
Authors: Ali Kadivar and Arvin Pourebrahim shishvani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2023
کد ثبت گزارش: NRI-ER-1052-PPTPN06-4-01-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.163