بررسی فنی و پتانسیل‌سنجی استفاده از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با پاسخ سریع و تعیین هزینه ترازشده ذخیره‌سازی

Title: Technical and feasibility study for the application of fast response energy storage systems and their levelized cost of storage
Author: Mohammad Golmohammad
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2023
کد گزارش: NRI-ER-992-PNEPN36-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.167