تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های فتوولتائیک داده‌برداری و بررسی عملکرد سیستم‌های نصب‌شده (نیروگاه فتوولتائیک یک مگاواتی اراک)

Title: Collecting data and checking the performance of the installed systems (one megawatt Arak photovoltaic power plant)
Authors: Ali Hashemi, Mohammad Khalaj, Mehdi Rahimi Takami
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-1022-PSEPN05-1-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.170