تدوین نقشه جامع و اجرایی به‌کارگیری گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق

Title: Development of comprehensive and executive plan for the utilization of associated and flare gas to generate power
Author: Amirhossein Khalili-Garakani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-938-PPCPN 38-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.171