خدمات مشاوره تهیه دستور کار ارتقای آمادگی و مشارکت جامعه در راستای سیاست‌های پایدار در کشور در حیطه وظایف ساتبا

Title: Consultancy services for preparation of an agenda to promote community readiness and participation in line with sustainable policies in the country within the scope of Satba's duties
Authors: Yaser Khoshnevis- Farzaneh Nezakati- Ali Zolghadr
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2022
کد ثبت: NRI-ER-975-CSSSAT01-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.203