بررسی بکارگیری فناوری همزاد دیجیتال در بخش نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی با هدف عیب یابی تجهیزات نیروگاهی (فاز صفر)

Title: Investigation of the use of digital twin technology in the operation and maintenance of power plants with the aim of power plant equipment troubleshooting (Phase zero)
Authors: Mohammad Reza Jabbarpour, Sabriyeh Choobkar, Mohsen Zahir, Mohammad Mehdi Abbasi, Mehdi Moazafaripour
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2022
کد ثبت: NRI-ER-966-PPOPN05-9-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.204