مکانیسم‌های اجرایی تأمین مالی پایدار پژوهش و نوآوری (گزارش مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش، هماهنگی، بازنگری و بروزرسانی راهکارهای تأمین مالی)