راه‌اندازی فاز اولیه آزمایشگاه نرم‌افزارهای تخصصی صنعت برق و بازنگری طرح آن