مطالعه در مورد سامانه‌های نوین انرژی خورشیدی در حوزه‌های برق، انرژی و آب (خودتعریف)