بررسی و مقایسه اتوبوس‌های شهری با پیشرانه‌های برقی و هیبریدی و استخراج سیکل حرکتی آنها در تهران

Title: Study and comparison of city buses with electric and hybrid propulsion and extraction of the driving cycle in Tehran
Authors: Mohammad Reza Nikzad- Mohammad Khalil zadeh- Ali Rabiei- Majid Ezati mosleh
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد گزارش: NRI-ER-710-PEAPN17-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.228