تهیه و تدوین مشخصات فنی و نیازمندی های نرم افزارهای EMS

Title: Determining EMS Software Technical Specifications and Requirements
Authors: Hamid Danaei, Farhad Ghaffarzadeh
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد گزارش: NRI-ER-711-PTPN16-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.230