بکارگیری فناوری‌های انتقال توان با ظرفیت بالا در اتصال نیروگاه‌های بادی بزرگ به شبکه

Title: The Application of Bulk Transmission Systems to Grid Integration of Wind Power Generation Plants
َAuthors: Omid Shahhoseini, Babak Mozaffari, Homayoun Berahmandpour
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-693-PPTPN03-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.232