دستیابی به دانش فنی نانومواد ترمیم‌کننده پایه‌های بتن‌های تخریب‌شده در سازه‌های صنعت برق

Title: Acquisition of technical knowledge for making self-healing nanomaterials for degraded concrete foundations in electrical industry structures
Authors: Sara Mohseni, Daryush Arabian, Hossein Jahanbakhsh, Mohsen Yazdanmehr, Ali kiani, Peyvand Amiri
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد گزارش: NRI-ER-694-PNTPN24-2-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.233