همکاری با فیدیبو (فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک و صوتی) به منظور اشاعه کتاب‌های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو

پایگاه کتاب‌های الکترونیکی پژوهشگاه نیرو از اسفند ماه 1399 آغاز به فعالیت نموده و با همکاری فیدیبو به اشاعه کتب الکترونیکی انتشارات می‌پردازد.